LATO 2018

WEEKEND-OWE WARSZTATY PRO-AM LATIN CAMP 29.06-01.07 (3 DNI)

1.Miejsce: Hotel Alpejski – Polanica Zdrój, ul. Zdrojowa 89
2.Szkoleniowcy:

  Michał Skawiński 

 • Trener i choreograf
 • Sędzia Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT)
 • Sędzia Międzynarodowy World Dance Council (WDC)
 • Uczestnik kilku edycji programu „Taniec z Gwiazdami”
 • (tańczył m.in z Aleksandrą Kwaśniewską, Agnieszką Włodarczyk, Patrycją Markowską)

Tytuły:

 • Wielokrotny Mistrz i V-ce Mistrz  Polski w 10-ciu tańcach
 • Wielokrotny Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich
 • Wielokrotny Mistrz Polski w tańcach standardowych
 • Wielokrotny Mistrz, V-ce Mistrz, Finalista Otwartych Mistrzostw Polski – „Polish Open”
 • Wielokrotny Mistrz Okręgu Dolnośląskiego
 • Mistrz Francji – „Frencz Open”
 • V-ce Mistrz Niemiec – „German Open”
 • Mistrz Rosji – „Spartak Cup”
 • Wielokrotny Finalista Mistrzostw Danii -„Copenhaga Open”
 • X-te miejsce w 10-ciu tańcach – Puchar Świata – Ryga / Łotwa
 • Finalista wielu turniejów w Polsce i Europie ( Wiedeń, Salzburg, Linz, Arezzo, Mediolan, Madryt.)

 

    Marcin Czarny:
 Tytuły:
     a). w Pro-Am:

 • Mistrz Polski Pro-Am PTT w 2016 roku
 • V-ce Mistrz Polski Pro-Am PZTS w 2017 roku

b). w sportowym tańcu:

 • V-ce Mistrz Okręgu Dolnośląskiego w 2016 oraz 2017 roku
 • Półfinalista Otwartych Mistrzostw Polski (Polish Open Championships) w 2017 roku
 • Półfinalista Mistrzostw Polski Południowej w 2015 roku
 • Ćwierćfinalista Akademickich Mistrzostw Polski w 2015/16 roku,
 • 25 miejsce Mistrzostw Polski – Lublin 2016 rok
 • 12 miejsce w Polsce cyklu turniejów Grand Prix Polski w 2016 roku
 • 15 miejsce w Polsce według Rankingu PTT w 2016 roku
 • Ćwierćfinalista Pucharu Świata w 2017 roku

3. Cena:

opcja a).  Cena promocyjna 1260zł /os. ważna do 26.03.2018. ( ilość wolnych miejsc – 6 )

 • Termin 29.06-01.07.2018 – pt./sob./niedz.
 • Dwa noclegi w pokoju dwuosobowym.
 • Dojazd we własnym zakresie.
 • Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
 • Całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, obiadokolacja wg. grafiku zajęć)
 • 12 zajęć gr. po 45 min.
 • 6-ść z Michałem Skawińskim i 6-ść z Marcinem Czarnym. (4 lekcje gr. dziennie)
 • Trzy lekcje indywidualne po 45 min. z Michałem Skawiński. (1 lekcja prywatna dziennie)

opcja b).  999 zł /os.

 • Termin 29.06-01.07.2018 – pt./sob./niedz.
 • Dwa noclegi w pokoju dwuosobowym.
 • Dojazd we własnym zakresie.
 • Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
 • Całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, obiadokolacja wg. grafiku zajęć)
 • 12 zajęć gr. po 45 min.
 • 6-ść z Michałem Skawińskim i 6-ść z Marcinem Czarnym. (4 lekcje gr. dziennie)

dodatkowo w cenie:

 • 09:00-22:00 Codziennie korzystanie ze strefy welness nieodpłatnie – basen , sauna parowa, sauna fińska, jacuzzi.

4.Płatności / Promocje :

Przed dokonaniem wpłaty zadatku zapoznaj się z WARUNKAMI UMOWY znajdującymi się pod ofertą.

a). Gwarancja ceny (Promocja) 1260zł do 26 marca 2018. Po 26 marca 2018 – cena 1360 zł
I rata – 300 zł – Zadatek płatny w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2018
II rata – 400 zł płatne do 20.04.2018
III rata – 300 zł płatne do 18.05.2018
IV rata –  260* lub 360* zł płatne do 20.06.2018

* płatność w zależności, czy w Promocji, czy poza promocją

b).Warsztaty bez lekcji prywatnych – 999 zł

I rata – 300 zł – Zadatek płatny w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2018
II rata – 200 zł płatne do 20.04.2018
III rata – 200 zł płatne do 18.05.2018
IV rata – 299 zł płatne do 20.06.2018

 Wpłaty proszę dokonywać na :
Taneczny Klub Sportowy Stardance, ul. Szkocka 50/25, 54-402 Wrocław
nr konta 22 1240 6670 1111 0010 3409 6968
w temacie proszę wpisać ” Weekendowe Warsztaty + imię i nazwisko + nr raty”


5. Warunki umowy

Warunki Uczestnictwa  w „WEEKEND-OWE WARSZTATY PRO-AM LATIN CAMP”

Niniejsze WARUNKI stanowią integralną część UMOWY o udział w imprezie. Organizator „Taneczny Klub Sportowy Stardance” zapewnia profesjonalnie przygotowany wypoczynek, wykonanie i otrzymanie wszystkich świadczeń w standardzie przedstawionym w ofertach.

I. ZAWARCIE UMOWY/REALIZACJA IMPREZY

Zawarcie umowy polega na:

1.Wpłaceniu I raty – zadatku w terminie do 26.03.2018 . Dopłata do pełnej ceny tj. kolejne raty powinny nastąpić zgodnie z harmonogramem rat znajdującymi się na stronie www.ttt.dance w zakładce „Lato 2018” . Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień potwierdzony stemplem bankowym w banku lub dzień wpłaty gotówkowej w kasie

2.W wypadkach koniecznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków pobytu, terminu lub programu, zaś Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika pisemnie.

3.Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Sprzedającego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy.

4. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, klęska żywiołowa, decyzje władz państwowych i innych instytucji).

5.Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników, które stanowi 80% planowanych miejsc – w terminie nie krótszym jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

6.Sprzedający zwraca zawsze całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku:
a/braku wymaganego minimum Uczestników
b/zgłoszonej przez Uczestnika rezygnacji z udziału w imprezie po poinformowaniu go przez Sprzedającego o zmianie warunków Umowy.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

 • Jeżeli Uczestnik składając pisemne oświadczenie rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po Jego stronie, w tym między innymi z powodu: – niedotrzymania określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów – nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjazdach zbiorowym środkiem transportu) – niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wskazanym w karcie ofertowej lub na voucherze – choroby i innych przypadków losowych Sprzedający potrąca rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora. Organizator przy zachowaniu należnej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją Uczestnika z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności określonych w umowie.
 • W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana, chyba że Uczestnik odpowiednio wcześnie poinformuje przedstawiciela Organizatora o rezygnacji z danego świadczenia, co pozwoli Organizatorowi działającemu przy zachowaniu należytej staranności ograniczyć ponoszone przez niego w tym zakresie koszty rzeczywiste.\
 • Opłatę manipulacyjną w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym pobiera się za zamianę przez Uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy np. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, standardu zakwaterowania uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia.
 • Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, nie później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Na zgłoszenie reklamacyjne Organizator udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscach pobytu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody powstałe z Jego winy lub winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Warunkami sprawach zastosowanie mają wymogi Ustawy „O usługach turystycznych” z dnia 29.08.1997 r./Dz.U.Nr.133 poz. 884 z późniejszymi zmianami/.
 • Wszystkie ceny zawarte w kartach ofertowych zawierają podatek VAT.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze postępowania sądowego.